مجتمع فنی تهران

10اسفند
برگزاری دوره تخصصی رباتیک و الکترونیک
رباتیک و الکترونیک

برگزاری دوره تخصصی رباتیک و الکترونیک

برگزاری دوره تخصصی رباتیک و الکترونیک با هدف تربیت مدرس رباتیک و الکترونیک