فن بیان

04دی
مسابقه مجری شو گروه آموزشی آترین
مسابقه مجری شو

مسابقه مجری شو گروه آموزشی آترین

یکی از راه های توسعه و گسترش آموزش های متفاوت برگزاری مسابقه ها است که اهداف مختلفی ازجمله استعداد یابی وشناسایی افرادی است که در جامعه ناشناخته اند.